lishogi.orgbeta

SFEN
開始日時:2021/05/29 12:28:35 終了日時:2021/05/29 12:34:41 棋戦:Nanakawa Arena 場所:https://lishogi.org/KkAiz4DV 持ち時間:5分+5秒 手合割:平手 先手:Rain_Rain_Rain 後手:Sniper 手数----指手---------消費時間-- 1 5六歩(57) * [%eval -0.33] 2 8四歩(83) * [%eval 0.06] 3 7六歩(77) * [%eval -0.17] 4 8五歩(84) * [%eval -0.53] 5 7七角(88) * [%eval -0.57] 6 6二銀(71) * [%eval -0.05] 7 6八銀(79) * [%eval -0.62] 8 4二玉(51) * [%eval 0.03] 9 5七銀(68) * [%eval -2.3] 10 3二玉(42) * [%eval -1.7] 11 2六歩(27) * [%eval -2.11] 12 3四歩(33) * [%eval -1.48] 13 5五歩(56) * [%eval -2.78] 14 4二銀(31) * [%eval -1.22] 15 4六銀(57) * [%eval -2.91] 16 6四歩(63) * [%eval 1.62] 17 3六歩(37) * [%eval -0.06] 18 3三銀(42) * [%eval 2.07] 19 2五歩(26) * [%eval 1.23] 20 6三銀(62) * [%eval 3.05] 21 3五歩(36) * [%eval 3.94] 22 同 歩(34) * [%eval 3.64] 23 同 銀(46) * [%eval 3.85] 24 3四歩打 * [%eval 3.54] 25 2四歩(25) * [%eval 2.74] 26 同 歩(23) * [%eval 3.93] 27 同 銀(35) * [%eval 3.65] 28 同 銀(33) * [%eval 3.06] 29 同 飛(28) * [%eval 3.14] 30 2三銀打 * [%eval 4.0] 31 2八飛(24) * [%eval 3.12] 32 2四歩打 * [%eval 3.2] 33 3七桂(29) * [%eval 1.78] 34 1四歩(13) * [%eval 4.98] 35 4五桂(37) * [%eval -2.22] 36 4二金(41) * [%eval -0.48] 37 2五歩打 * [%eval -0.8] 38 同 歩(24) * [%eval -0.53] 39 6八角(77) * [%eval -4.34] 40 1三角(22) * [%eval -3.12] 41 同 角成(68) * [%eval -3.55] 42 同 香(11) * [%eval -2.57] 43 3八飛(28) * [%eval -8.14] 44 4四歩(43) * [%eval -7.08] 45 2四歩打 * [%eval -7.71] 46 1五角打 * [%eval -7.77] 47 4八金(49) * [%eval -10.75] 48 2四角(15) * [%eval -9.13] 49 3六銀打 * [%eval -11.22] 50 4五歩(44) * [%eval -9.67] 51 2五銀(36) * [%eval -10.23] 52 3三金(42) * [%eval -8.88] 53 2四銀(25) * [%eval -9.56] 54 同 銀(23) * [%eval -10.24] 55 1二角打 * [%eval -15.44] 56 2三銀打 * [%eval -12.52] 57 同 角成(12) * [%eval -12.58] 58 同 金(33) * [%eval -11.57] 59 4四銀打 * [%eval -12.77] 60 3三金(23) * [%eval -4.23] 61 5三銀成(44) * [%eval -14.42] 62 5二銀(63) * [%eval -11.22] 63 5四歩(55) * [%eval -14.83] 64 4四角打 * [%eval -12.48] 65 3五歩打 * [%eval -19.05] 66 同 銀(24) * [%eval -17.21] 67 投了
Reconnecting