GiantSquid

4 followers & 0 following
Shogi_Beast1730491 games
EnJiTh1554?44 games
shekesheke12221037 games
CIUDAD_QUETZAL1542?13 games
Reconnecting