lishogi.orgbeta

SFEN
開始日時:2021/12/26 11:13:45 終了日時:2021/12/26 11:20:34 棋戦:V名人Hetareが対局を解説してまわるよみんな集まれ Arena 場所:https://lishogi.org/PuCGa69r 持ち時間:7分+5秒 手合割:平手 先手:conconya 後手:syuwasyuwa 手数----指手---------消費時間-- 1 2六歩(27) * [%eval 1.34] 2 8四歩(83) * [%eval 1.6] 3 2五歩(26) * [%eval 0.97] 4 8五歩(84) * [%eval 1.36] 5 7六歩(77) * [%eval 1.15] 6 3四歩(33) * [%eval 0.98] 7 7八金(69) * [%eval 0.86] 8 8八角成(22) * [%eval 2.77] 9 同 銀(79) * [%eval 2.68] 10 2二銀(31) * [%eval 2.87] 11 7七銀(88) * [%eval 1.11] 12 3三銀(22) * [%eval 1.47] 13 4八銀(39) * [%eval 1.35] 14 3二金(41) * [%eval 1.56] 15 4六歩(47) * [%eval 0.5] 16 4二玉(51) * [%eval 0.63] 17 3六歩(37) * [%eval 0.01] 18 1四歩(13) * [%eval 1.07] 19 1六歩(17) * [%eval 0.01] 20 6二銀(71) * [%eval -0.01] 21 4七銀(48) * [%eval 0.01] 22 6四歩(63) * [%eval 0.77] 23 3七桂(29) * [%eval 0.01] 24 4四歩(43) * [%eval 2.36] 25 4八金(49) * [%eval 1.85] 26 7四歩(73) * [%eval 2.71] 27 6八玉(59) * [%eval 2.86] 28 7三桂(81) * [%eval 3.57] 29 2九飛(28) * [%eval 1.9] 30 6三銀(62) * [%eval 2.71] 31 9六歩(97) * [%eval 2.25] 32 5二金(61) * [%eval 2.16] 33 9五歩(96) * [%eval 2.6] 34 5四銀(63) * [%eval 2.63] 35 5六銀(47) * [%eval 2.32] 36 3一玉(42) * [%eval 3.15] 37 4五歩(46) * [%eval 2.51] 38 同 歩(44) * [%eval 2.78] 39 同 桂(37) * [%eval 3.73] 40 同 銀(54) * [%eval 5.18] 41 同 銀(56) * [%eval 4.42] 42 4七歩打 * [%eval 5.53] 43 3八金(48) * [%eval 4.14] 44 4六桂打 * [%eval 4.75] 45 3七金(38) * [%eval 3.92] 46 4八歩成(47) * [%eval 5.73] 47 4六金(37) * [%eval 3.15] 48 4九角打 * [%eval 4.62] 49 2四歩(25) * [%eval 2.76] 50 同 歩(23) * [%eval 4.55] 51 4四桂打 * [%eval 2.03] 52 5八と(48) * [%eval 10.36] 53 7九玉(68) * [%eval 8.02] 54 3八角成(49) * [%eval 12.01] 55 3二桂成(44) * [%eval 10.87] 56 同 玉(31) * [%eval 11.23] 57 3四銀(45) * [%eval 9.96] 58 同 銀(33) * [%eval 10.86] 59 2四飛(29) * [%eval 10.93] 60 2三銀打 * [%eval 9.8] 61 3五金(46) * [%eval 9.94] 62 同 銀(34) * [%eval 10.13] 63 4一銀打 * [%eval 6.85] 64 同 玉(32) * [%eval 6.81] 65 2三飛成(24) * [%eval 8.0] 66 3二銀打 * [%eval 21.21] 67 2二龍(23) * [%eval 17.51] 68 3一金打 * [%eval 21.88] 69 1一龍(22) * [%eval 13.61] 70 8六桂打 * [%eval 25.35] 71 同 歩(87) * [%eval 22.15] 72 同 歩(85) * [%eval 25.17] 73 8三歩打 * [%eval 23.86] 74 同 飛(82) * [%eval 24.64] 75 6一角打 * [%eval 23.17] 76 8一飛(83) * [%eval 40.48] 77 7二角成(61) * [%eval 38.97] 78 8五飛(81) * [%eval 39.66] 79 9七桂(89) * [%eval 27.01] 80 8七歩成(86) * [%eval 39.71] 81 8五桂(97) * [%eval 36.08] 82 7八と(87) * [%eval 48.24] 83 同 玉(79) * [%eval 45.17] 84 8五桂(73) * [%eval 48.55] 85 8一飛打 * [%eval 47.28] 86 4二玉(41) * [%eval 55.02] 87 8五飛成(81) * [%eval 44.74] 88 5七と(58) * [%eval mate17] 89 3四桂打 * [%eval mate16] 90 4三玉(42) * [%eval mate11] 91 5五桂打 * [%eval 72.01] 92 3三玉(43) * [%eval 74.15] 93 2二銀打 * [%eval 62.71] 94 2四玉(33) * [%eval 72.94] 95 1五金打 * [%eval 70.71] 96 3四玉(24) * [%eval mate5] 97 3五歩(36) * [%eval 22.36] 98 同 玉(34) * [%eval 26.47] 99 3一銀成(22) * [%eval 24.74] 100 4六玉(35) * [%eval 21.88] 101 2七銀打 * [%eval 7.95] 102 6七と(57) * [%eval 9.78] 103 8七玉(78) * [%eval 7.98] 104 7七と(67) * [%eval 14.24] 105 同 玉(87) * [%eval 14.53] 106 6六銀打 * [%eval 15.75] 107 同 玉(77) * [%eval 13.47] 108 5六馬(38) * [%eval 34.42] 109 7七玉(66) * [%eval 31.83] 110 6五桂打 * [%eval 33.65] 111 8六玉(77) * [%eval 30.8] 112 5五玉(46) * [%eval 42.17] 113 5九香打 * [%eval 39.74] 114 5七桂打 * [%eval 41.07] 115 1四龍(11) * [%eval 35.8] 116 5四桂打 * [%eval 47.1] 117 3二成銀(31) * [%eval 46.18] 118 6七馬(56) * [%eval 51.94] 119 2五龍(14) * [%eval 46.56] 120 4五歩打 * [%eval 48.0] 121 9六玉(86) * [%eval 38.55] 122 7八馬(67) * [%eval 58.32] 123 8七歩打 * [%eval 39.27] 124 6八馬(78) * [%eval 60.24] 125 4六銀打 * [%eval 35.44] 126 同 玉(55) * [%eval mate5] 127 3六龍(25) * [%eval mate4] 128 投了
Reconnecting