lishogi.orgbeta

Game study

1 • shuriken77 •
 1. shuriken77 - TakoTsubo
 1. TakoTsubo
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. Joan_Llopis - shuriken77
 1. Joan_Llopis
 2. shuriken77

Game study

2 • shuriken77 •
 1. Joan_Llopis - shuriken77
 1. Joan_Llopis
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. Lasoo - shuriken77
 1. Lasoo
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. shuriken77 - Lasoo
 1. Lasoo
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. shuriken77 - Joan_Llopis
 1. Joan_Llopis
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. TakoTsubo - shuriken77
 1. TakoTsubo
 2. Jotaeme
 3. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. Jotaeme - shuriken77
 1. TakoTsubo
 2. Jotaeme
 3. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. shuriken77 - TakoTsubo
 1. TakoTsubo
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. shuriken77 - TakoTsubo
 1. TakoTsubo
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. Lasoo - shuriken77
 1. Lasoo
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. aurelito - shuriken77
 1. shuriken77
 2. aurelito

Game study

1 • shuriken77 •
 1. shuriken77 - Lasoo
 1. Lasoo
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. TakoTsubo - shuriken77
 1. Lasoo
 2. TakoTsubo
 3. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. shuriken77 - stavshogi
 1. stavshogi
 2. shuriken77

Game study

1 • shuriken77 •
 1. TakoTsubo - shuriken77
 1. shuriken77
Reconnecting