Game study

1 - tatsu0819 -
  1. goomer35 - tatsu0819
  1. tatsu0819
Reconnecting