lishogi.orgbeta

Niel

13 followers & 11 following
namastic31225?72 games
tamenashojin50 games
iorin1658576 games
kuroneko_hanako1699?374 games
ssmi5241978741 games
Leucon1457?144 games
choroQ1352209 games
katatumuri2401900462 games
Hydrogen47 games
yukimidai121473?46 games
shark_cacao2043531 games
kaku_kiriko1928?316 games
suzukineko24 games
Reconnecting