kazik

36 followers & 19 following
Shogi_Beast1730491 games
lovecall1899943 games
shekesheke12151260 games
Pik1782?100 games
en1596?21 games
Toshiro19721815?216 games
Reconnecting